Statut

CAPITOLUL I: DENUMIREA

ARTICOLUL 1 – Această organizaţie sindicală se numeşte SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR TIMIŞ – S.I.P. TIMIS, constituit în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Carta Organizaţiei Internaţionale a Muncii, independent faţă de organele puterii de stat şi administraţiei, partide politice sau culte religioase. 

CAPITOLUL II: SEDIUL

ARTICOLUL 2 – Sediul S.I.P. TIMIŞ este în imobilul din municipiul Lugoj – str. Nicolae Bălcescu, nr.9 – jud. Timiş.

ARTICOLUL 3 – Pentru buna desfăşurare a activităţii sindicale în teritoriu, organul de conducere executivă al S.I.P. TIMIŞ poate decide schimbarea sediului la altă adresă în judeţul Timiş, cu respectarea legislaţiei în acest sens.

CAPITOLUL III: OBIECTIVE

ARTICOLUL 4 – Folosirea tuturor formelor legale de activitate sindicală, pentru apărarea drepturilor prevăzute în Constituţie şi legislaţia în vigoare, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă la nivel naţional şi ramură învăţământ.Promovarea intereselor economice, sociale, profesionale şi cultural-sportive ale membrilor de sindicat.

ARTICOLUL 5 – Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între toate organizaţiile sindicale din unităţile de învăţământ la nivel judeţean şi cu organizaţii din alte judeţe.

ARTICOLUL 6 – Îmbunătăţirea condiţiilor generale şi specifice de activitate pentru toate categoriile de angajaţi în sistemul de învăţământ.

ARTICOLUL 7 – Susţinerea tuturor acţiunilor de pregătire şi perfectionare permanentă a personalului didactic, pentru realizarea performanţei în activitate şi a reformei învăţământului românesc.

ARTICOLUL 8 – Promovarea competenţei profesionale, susţinerea angajării şi menţinerii pe posturi(catedre) a personalului calificat pentru activitatea respectivă, conform criteriilor stabilite în acest sens.

ARTICOLUL 9 – Susţinerea tuturor activităţilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de instruire şi educare a preşcolarilor şi elevilor fără discriminare, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar.

ARTICOLUL 10 – Promovarea principiilor democratice în relaţiile dintre membrii S.I.P. TIMIŞ – persoane fizice sau organizaţii sindicale.

CAPITOLUL IV: CALITATEA DE MEMBRU 

 ARTICOLUL 11 – Poate deveni membru al S.I.P. TIMIŞ orice organizaţie sindicală a personalului din învăţământul preuniversitar de la nivelul unităţilor din judetul Timiş, dacă recunoaşte şi respectă prevederile prezentului Statut şi se obligă la achitarea cu regularitate a cotizaţiei stabilite.

ARTICOLUL 12 – Organizaţiile sindicale care solicită afilierea la S.I.P. TIMIŞ adresează o cerere scrisă în acest sens către Biroul Executiv, însoţită de copia procesului verbal al şedinţei în care s-a luat această hotărâre şi tabelul nominal cu membrii organizaţiei şi semnăturile acestora.

ARTICOLUL 13 – Biroul Executiv decide cu majoritate simplă de voturi asupra solicitării de afiliere la S.I.P. TIMIŞ şi o supune spre validare Consiliului Director la prima întâlnire a acestuia.Decizia Consiliului Director privind afilierea este definitivă.

ARTICOLUL 14 – Nu se face discriminare între membrii S.I.P. TIMIŞ – persoane sau organizaţii sindicale – pe motiv de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau statut economic.

ARTICOLUL 15 – S.I.P. TIMIŞ nu admite organizaţii sindicale ale directorilor de unităţi de învăţământ sau ale inspectorilor din I.S.J. Timiş. Aceste persoane pot face parte din S.I.P. TIMIŞ ca membri ai organizaţiilor din unităţile de care aparţin şi fără dreptul de a deţine funcţii în organele sindicale de conducere.

CAPITOLUL IV: CALITATEA DE MEMBRU

ARTICOLUL 16 – DREPTURILE MEMBRILOR S.I.P. TIMIŞ
– Organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii în deplină autonomie şi cu respectarea prevederilor prezentului Statut.
– Alegerea liberă a organului propriu de conducere şi a reprezentantului de drept în Consiliul Director al S.I.P. TIMIŞ, cu participarea acestuia la luarea şi îndeplinirea deciziilor.
– Organizarea de societăţi comerciale în avantajul dezvoltării capacităţii sindicatului de realizare a obiectivelor propuse pentru membrii săi în plan socio-economic şi profesional, dezvoltarea capacităţii de acţiune în apărarea drepturilor membrilor de sindicat.
– Folosirea spaţiului de care dispune S.I.P. TIMIŞ în scopul desfăşurării unor acţiuni sindicale sau ale angajaţilor din sistemul de învăţământ, aprobate de Biroul Executiv.
– Sindicaliştii beneficiază cu prioritate de bilete pentru odihnă sau tratament, cu reducerile procentuale prevăzute de legislaţia în vigoare.
– S.I.P. TIMIŞ, prin Biroul Executiv, asigură susţinere şi protecţie oricărui membru de sindicat în litigiile profesionale cu patronatul.

CAPITOLUL IV: CALITATEA DE MEMBRU

ARTICOLUL 17 – Organizaţia sindicală ai cărei membri au hotărât retragerea din S.I.P. TIMIŞ adresează Biroului Executiv o cerere în acest sens, cu cel putin 30 zile înainte de data retragerii efective, însoţită de copia procesului verbal al adunării respective şi tabelul nominal cu semnăturile membrilor de sindicat.Cererea de retragere este validată prin vot, cu majoritate simplă, de către Consiliul Director al S.I.P. TIMIŞ.Retragerea din S.I.P. TIMIŞ nu acordă dreptul organizaţiei respective la nicio despăgubire.Membrii unei organizaţii sindicale componentă a S.I.P. TIMIŞ au dreptul să se retragă din sindicat fără obligaţia de a motiva această decizie.Membrii care se retrag din organizaţia sindicală nu vor beneficia de restituirea sumelor reprezentând cotizaţia depusă pănâ în acel moment şi nici de alte sume de bani sau bunuri materiale donate anterior sindicatului.

ARTICOLUL 18 – OBLIGAŢIILE MEMBRILOR S.I.P. TIMIŞ
– Să respecte întocmai Statutul S.I.P. TIMIŞ;
– Să achite la termen cotizaţia lunară;
– Să participe activ la acţiunile S.I.P. TIMIŞ;
– Să nu întreprindă sau să participe la acţiuni prin care se aduc prejudicii, daune morale sau materiale S.I.P. TIMIŞ şi membrilor săi;
– Să contribuie la sporirea prestigiului S.I.P. TIMIŞ;
– Să încurajeze permanent angajaţii din învăţământ pentru a deveni membri de sindicat.

CAPITOLUL V: SANCŢIUNI

ARTICOLUL 19 – Pentru nerespectarea obligaţiilor statutare de către organizaţiile membre şi persoanele membre ale S.I.P. se prevăd urmatoarele sancţiuni:
– Atenţionarea (verbală sau scrisă, după caz);
– Suspendarea;
– Excluderea. Decizia cu privire la acordarea sancţiunilor se va lua de către Consiliul Director la propunerea Biroului Executiv.

ARTICOLUL 20 – Biroul Executiv poate să-l împuternicească pe preşedinte să numească o comisie de investigare la organizaţia sindicală membră de unde se transmite sesizarea scrisă despre incorectitudinea alegerilor sau când atitudinea organizaţiei nu este în concordanţă cu principiile şi strategia de acţiune sindicală a S.I.P. TIMIŞ. Comisia va cuprinde şi un membru din organizaţia respectivă, finalizând cercetarea printr-un raport cu recomandări pentru Biroul Executiv şi Consiliul Director, care vor hotărâ măsurile necesare, pănâ la aplicarea de sancţiuni.

CAPITOLUL VI: ORGANELE DE CONDUCERE

ARTICOLUL 21 – Organele de conducere ale S.I.P.TIMIŞ sunt :

 • CONFERINŢA
 • CONSILIUL DIRECTOR
 • BIROUL EXECUTIV
 • COMISIA DE CENZORI

ARTICOLUL 22 – Conferinţa este organul suprem de conducere al S.I.P. TIMIŞ şi se convoacă în sesiunea ordinară odată la 4 (patru)ani.

La cererea a 2/3 din numărul organizaţiilor membre ale S.I.P. TIMIŞ se poate convoca o Conferinţă Extraordinară.

Conferinţa este constituită din delegaţii desemnaţi de fiecare organizaţie membră în conformitate cu norma de reprezentare de 1/25 (unu la douăzecişicinci) membri.

Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei este stabilit de către Biroul Executiv cu validarea acestuia de către Consiliul Director.

 • Aprobă şi modifică Statutul S.I.P. TIMIŞ;
 • Validează cererile de afiliere aprobate de Consiliul Director la propunerea Biroului Executiv şi se pronunţă asupra apelului făcut de organizaţiile a căror cerere de afiliere a fost iniţial respinsă;
 • Analizează şi decide asupra activităţii desfăşurate de către Biroul Executiv, Consiliul Director şi Comisia de Cenzori ;
 • Alege prin vot secret preşedintele S.I.P. TIMIŞ pe baza candidaturilor depuse la Secretariatul desemnat de Biroul Executiv cu minim 10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru Conferinţă;
 • Confirmă prin vot deschis pe membrii Biroului Executiv dintre persoanele propuse de preşedintele ales ;
 • Persoana propusă pentru Biroul Executiv trebuie să întrunească cel putin 2/3 din voturile exprimate;
 • Hotărăşte principiile şi orientările fundamentale ale activităţii S.I.P. TIMIŞ.

Conferinţa ordinară se constituie din cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor desemnaţi de organizaţiile membre. Persoanele din Biroul Executiv şi Consiliul Director sunt delegate din oficiu la Conferinţa S.I.P. TIMIŞ.

ARTICOLUL 23 – Consiliul Director este organul de conducere al S.I.P. TIMIŞ între două Conferinţe ordinare şi este format din liderii organizaţiilor membre ale S.I.P. TIMIŞ.

Consiliul Director are următoarele competenţe :

 • Îndeplinirea hotărârilor Conferinţei S.I.P. TIMIŞ;
 • Elaborarea şi aprobarea programului de activitate curentă;
 • Decide cu 2/3 din votul membrilor declanşarea şi încetarea acţiunilor revendicative în teritoriu;
 • Decide asupra cererilor de afiliere, suspendare sau excludere din S.I.P. TIMIŞ;
 • Validează propunerea preşedintelui de completare a Biroului Executiv în situaţia când unul sau mai mulţi membri ai acestora nu-şi mai pot desfăşura activitatea din diverse motive.

Consiliul Director se întruneşte cel putin o dată pe lună sub conducerea preşedintelui S.I.P. TIMIŞ şi în sedinţa extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a majorităţii simple dintre membri Biroului Executiv.

ARTICOLUL 24 – Biroul Executiv este organul de conducere operativă al S.I.P. TIMIŞ şi este constituit din nouă membri titulari, adică preşedintele, secretarul executiv şi şapte vicepreşedinţi, precum şi trei  membri supleanţi.

Biroul Executiv are următoarele competenţe :

 • Conduce în mod direct întreaga activitate a S.I.P. TIMIŞ între două Conferinţe;
 • Constituie acele comitete şi comisii pe care le consideră necesare sindicatului;
 • Stabileşte condiţiile de angajare în conformitate cu legislaţia muncii a acelor persoane de care S.I.P. TIMIŞ are nevoie pentru diverse activităţi;
 • Formulează normele de organizare şi desfăşurare a Conferinţei pe care le supune spre aprobare Consiliului Director.
 • Stabileşte indemnizaţiile şi categoriile de cheltuieli ale S.I.P. TIMIŞ în limitele veniturilor şi în interesul sindicatului.
 • Conduce afacerile legale ale S.I.P. TIMIŞ şi poate :
  • să sesizeze, să acţioneze în instanţă şi să apere prin toate mijloacele legale interesele organizaţiei sindicale.
  • să angajeze avocaţi sau consilieri pentru rezolvarea unor probleme ale organizaţiei sindicale.
  • să primească donaţii, să facă şi să beneficieze de sponsorizări cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Din Biroul Executiv nu pot face parte două persoane care provin din aceeaşi organizaţie membră a S.I.P. TIMIŞ.

          Membrii Biroului Executiv nu pot îndeplini, pe toată durata exercitării mandatului sindical, funcţii de demnitari, funcţionar în Administraţia Centrală sau Locală de Stat precum şi nicio funcţie în organul de conducere al vreunui partid politic la nivel central sau local.

ARTICOLUL 25 – Preşedintele este şeful executiv al S.I.P.TIMIŞ şi administratorul activităţilor economico-financiare ale organizaţiei sindicale.

Candidatura la funcţia de preşedinte se depune cel mai târziu cu 10(zece)zile înainte de data stabilită pentru Conferinţă şi trebuie să fie susţinută pe baza de tabel nominal cu semnături de cel putin 1/3 dintre liderii organizaţiilor sindicale membre ale S.I.P. TIMIŞ.

Candidatul la funcţia de preşedinte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Cadru didactic titular cu (cel puţin) gradul didactic definitiv în învăţământ.
 • Membru în funcţie sau activitate de cel puţin 2 (doi) ani în Biroul Executiv sau Consiliul Director al S.I.P. TIMIŞ.

Preşedintele este ales prin vot secret şi cu majoritate simplă de către delegaţii la Conferinţa S.I.P. TIMIŞ.

Preşedintele ales este singurul care propune Conferinţei validarea celorlalţi membrii ai Biroului Executiv, persoane din alte unităţi de învăţământ decât aceea în care este angajat el.

Între Conferinţele S.I.P. TIMIŞ preşedintele poate să demită şi să propună înlocuirea unor membrii ai Biroului Executiv, cu validarea acestor propuneri de către Consiliul Director, numai în interesul sindicatului.

ARTICOLUL 26 – Comisia de Cenzori are atribuţia de a verifica, cel puţin o dată pe an şi oricând se impune, activitatea financiară a S.I.P. TIMIŞ.

Comisia de Cenzori este formată din 3 (trei) membri validaţi prin vot deschis de Conferinţă la propunerea delegaţilor; aceştia nu pot face parte din alte organe de conducere al S.I.P. TIMIŞ.

Comisia de Cenzori informează în scris şi verbal Consiliul Director despre activitatea sa la finele anului calendaristic şi la Conferinţa S.I.P. TIMIŞ.

CAPITOLUL VII: COTIZAŢIA

ARTICOLUL 27 – Cotizaţia lunară a membrului S.I.P. TIMIŞ este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat şi se percepe din luna în care persoana respectivă a intrat în organizaţia sindicală.

 Cotizaţia lunară se depune în contul S.I.P. TIMIŞ până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare.

ARTICOLUL 28 – Organizaţia membră care întârzie depunerea cotizaţiei mai mult de 15 zile se va pune în discuţia primului Consiliu Director, pentru aplicarea sancţiunilor în ordinea prevazută la Cap.V, Art.19.

Organizaţia care timp de 3 (trei) luni consecutiv nu achită integral cotizaţia este suspendată din calitatea de membru al S.I.P. TIMIŞ; după alte 30 (treizeci) de zile în care nu achită integral cotizaţia este exclusă de drept din S.I.P. TIMIŞ.

Sancţiunea de suspendare se anulează, dacă organizaţia achită suma pentru întreaga perioadă restantă a cotizaţiei.

CAPITOLUL VIII: PATRIMONIU

ARTICOLUL 29 – Patrimoniul S.I.P. TIMIŞ este constituit din bunurile mobile şi imobile, provenind din cotizaţiile membrilor de sindicat, donaţii şi orice activitate cu profit, precum şi dobândite cu titlu gratuit în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 30 – Patrimoniul S.I.P. TIMIŞ este indivizibil, netransmisibil şi nu se înstrăinează sub nicio formă.

CAPITOLUL IX: DISPOZIŢII FINALE

ARTICOLUL 31 – S.I.P. TIMIŞ se poate desfiinţa prin hotărârea Conferinţei Judeţene organizată în acest scop şi care întruneşte consensul organizaţiilor sindicale membre. Desfiinţarea se realizează prin sentinţa judecătorească definitivă.ARTICOLUL 32 – Statutul S.I.P. TIMIŞ în forma prezentă a fost adoptat de Conferinţa Judeţeană a organizaţiei sindicale din 03.12.2010, în conformitate cu Legea Sindicatelor nr. 54/2003.