Legislație

Legea nr. 287 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum şi pentru completarea unor acte normative. Prin art. II din aceasta se soluționează problema salarizării educatorilor- puericultorilor prin includerea acestora în Anexa nr. I la Legea – cadru nr. 153/2017- aplicabilă personalului didactic.

Legea nr. 1 din 2011 – Legea educației naționale

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL GRUPULUI DE UNITĂȚI AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar

LEGE nr. 62 din 10 mai 2011  – Legea dialogului social

Legea 53 din 2003 – Codul muncii

Ordinul MEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

***

Ordinul nr. 5.195/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public…

Ordinul ME nr. 3752/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011

Ordinul ME nr. 3744/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021

Ordinul ME nr. 3750/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014

Ordinul ME nr. 3751/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, precum şi pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014

Ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

O R D I N 3479 din 28.04.2021 și Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021

Hotărârea Guvernului nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021-2022

Ordinul M.E. nr. 3713/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021

Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (SDS remedial)

OME nr. 3558/29.03.2021 privind modificarea și completarea  OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial – Partea I nr. 319/30.03.2021

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 pentru reducerea normei didactice cu două ore pentru anul școlar 2017 – 2018

, privind zilele de 23 și 24 ianuarie 2017